آگهی متنی

نام و نام خانوادگی : سروش دارایی

تخصص (ها) : تنبک و اودو (کوزه)