آگهی متنی

نام و نام خانوادگی : ناظم زاده

تخصص (ها) : پیانو